دانلود(بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد -)

اثر بخشی ,سازمان,ارتباط , سازماندهی ,قدرتبررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد -|32031033|alk35017350|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد - هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد - سال تحصیلی 85-84-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

مقدمه


text-kashida:0%;line-height:150% >line-height:150%;font-family:"2 Yagut" >دنيايي را تصور كنيد كه در آن
«ارتباط«وجود ندارد؛ در اين دنيا انسان،تنها و انفرادي زندگي مي كند و هرگز
مشاركتي در تجربه اندوزي و علم ورزي ندارد! هرگز نمي تواند براي فائق آمدن بر
مشكلات و محدوديتهاي شخصي،از اتحاد و يكپارچگي برخوردار شود! هرگز سهمي در
اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زيادي بهره مند نخواهد شد! در چنين جهاني انسان
نمي تواند از ديگران تاثير بپذيرد و به گونه اي متقابل بر آنان تاثير بگذارد. در
يك كلام:تصور چنين جهاني اگر ناممكن نباشد،دشوار است.text-kashida:0%;line-height:150% >line-height:150%;font-family:"2 Yagut" >اين تصور بسيار مشكل است؛ زيرا ارتباط
طرح چنين سوالي را درزندگي بشري از ميان برده و غير قابل بحث نموده است. دنيايي كه
ما در آن بسر مي بريم بسيار مبهم و پيچيده است. در جهاني بدون وجود ارتباط، تمدن-
به مفهومي كه امروز مي شناسيم- امكان وجود و ظهور نداشته است. ما به وسيله
ارتباط،موفق شده ايم علوم و آموخته ها و تلاشهايمان راتجزيه و تركيب كنيم.
تواناييها و تلاشها و آموخته هاي علمي ما را قادر ساخته است تا ظرفيت علمي،تكنولوژي
و فرهنگي مان توسعه يافته و رو به تكامل و تعالي بروند بدون وجود يك زمينه مناسب
براي ايجاد ارتباط با يكديگر در سطحي قابل قبول انسان هرگز نمي توانست موقعيت ما
قبل تاريخ را پشت سر گذاشته و به پيشرفتهاي كنوني دست يابد.text-kashida:0%;line-height:150% >line-height:150%;font-family:"2 Yagut" >ارتباط از اين جهت مهم است كه سازماندهي
را امكان پذير مي سازد و سازمانها نيز به نوبه خود افراد را قادر مي سازند تا در
روش زندگي به سيستمهاي سازمان يافته موجود دسترسي پيدا كنند. در هر حال اهميت و
مفهوم واقعي يك ارتباط خوب مي تواند از ديدگاه ها و جنبه هاي گوناگون مورد توجه
قرار گيرد.text-kashida:0%;line-height:150% >line-height:150%;font-family:"2 Yagut" >بنا به تعريف، سازمانها براي بقاي خود
به كنش و واكنش متقابل و يا ارتباط نياز دارند بنابراين منطقي است اگر بگوئيم درك
و شناخت بهتري از ارتباط موجب ارتقاي سازمانها مي شود.text-kashida:0%;line-height:150% >line-height:150%;font-family:"2 Yagut" >از طرف ديگر قدرت به عنوان يك عامل و
عنصر بسيار مهم در اداره امور جوامع و سازمانها همواره دلمشغولي دولتمردان و
مديران بوده است. مديران،قدرت را به عنوان جزئي بسيار سازنده در ساختار سازمان و
وسيله اجراي تــعهــــدات آن مي دانند.mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA >قدرت به عنوان مهمترين و نافذترين پديده اجتماعي
جوامع انساني شناخته شده است. نتايج نفوذ قدرت در كليه سطوح سازمانهاي اجتماعي تجربه
شده است. چون قدرت بخشي مهم و تاثير گذار در حيات سازماني مي باشد،محققين تلاش
زيادي براي توضيح مسائل سازماني در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح كرده اند، اول اينكه،
واحدهاي تابعه سازمان را متاثر مي سازد،و دوم، در سطوح سازماني و روابط بين افراد
سازمان تاثير قابل توجه مي گذارد.

center;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >FA >فهرست مطالبtext-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:130% >FA >عنوان صفحهچکیدهفصل
یکم : مقدمه پژوهشtext-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >1-1- عنوان
تحقيق: .................................... 1text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >1-2- مقدمه ........................................... 1text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >1-3- بيان
مساله: ..................................... 2text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >1-4- اهميت و
ضرورت پژوهش ............................. 7text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >1-5-‌ اهداف
پژوهش: .................................... 9text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >الف- هدف كلي: ........................................ 9text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >ب - اهداف
جزئي:....................................... 9text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >1-6- پرسشهاي پژوهش: ................................. 9text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >الف- اصلي:............................................ 9text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >ب- فرعي:.............................................. 9text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >1-7-‌ متغيرهاي
پژوهش: ................................. 10text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >متغير پيش بين:........................................ 10text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt > متغير ملاك:........................................... 10text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >متغير تعديل
كننده .................................... 10text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >متغير كنترلmso-bidi-language:FA > line-height:130%;font-family:"2 Yagut" >.......................................... 10text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >1-8-‌ تعاريف
علمي واژه ها:............................. 10text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >1-9- تعاريف
عملياتي واژه ها: ......................... 14"2 Titr";mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA >text-kashida:0%;line-height:130%;tab-stops:dotted 411.1pt >فصل دوم : بررسی
پیشینه پژوهشtab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >مقدمــه............................................... 16tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >الف- بررسی نظریه‌ها.................................... 19tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1- ارتباطات......................................... 19tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-1- اهمیت ارتباطات................................. 19tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-2- تعاریف ارتباطات................................ 22tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-3- فرآیند ارتباط.................................. 26tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-3-1- منبع ........................................ 26tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-3-2- رمزگذاری..................................... 27tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-3-3- وسیله........................................ 27tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-3-4- رمزگشایی..................................... 28tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-3-5- دریافت کننده................................. 28tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-3-6- بازخورد...................................... 29tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-4- مسیر ارتباطات.................................. 29tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-4-1- ارتباطات عمودی............................... 29tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >الف- مسیر رو به پایین................................. 29tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >ب- ارتباطات رو به بالا................................. 30tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی......................... 31tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-5- مدل ارتباطات................................... 32tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-6- اصول ارتباطات.................................. 35tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-7- ارتباطات سازمانی از
دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت.. 38tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در
مورد ارتباطات:............. 38tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و
ارتباطات.................. 40
mso-bidi-language:FA >tab-stops:dotted 411.1pt >mso-bidi-language:FA >2-1-7-3- دیدگاه
سیستمی در مورد ارتباطات............... 40tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و
ارتباطات.................... 41tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا
تعاملی در مورد ارتباطات... 41tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-8- اثربخشی در ارتباطات
میان فردی ................. 42tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی............................... 43tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-9-1- گشودگی....................................... 43tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-9-2- همدلی........................................ 45tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-9-3- حمایتگری..................................... 46tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-9-4- مثبت گرایی................................... 46tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-9-5- تساوی........................................ 47tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-9-6- همانندی «تشابه با
هم» و «تخالف با هم»........ 47tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-1-10- موانع ارتباطی ................................ 48mso-bidi-language:FA >tab-stops:dotted 411.1pt >mso-bidi-language:FA >2-2- قدرت ............................................ 61tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-1- اهميت قدرت..................................... 61tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-2- تعاريف قدرت.................................... 62tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-3- قدرت در سطوح مختلف
سازمان ..................... 65tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-3-1- قدرت در سطح عمودي............................ 65tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-3-1-1- منابع قدرت مديران
رده‌ي عالي سازمان......... 66tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-3-1-2- منابع قدرت مديران
رده مياني سازمان......... 69tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-3-1-3- منابع قدرت مديران
رده‌ي پايين سازمان........ 69tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-3-2 - قدرت در سطح افقي............................ 71tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-4- روابط قدرت..................................... 72tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-4-1- رابطه صف و
ستاد............................. 73tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-4-2- تشكيل دسته‌ها و
ائتلاف......................... 74tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-5- منابع قدرت بر اساس
پژوهش‌هاي فرنچ و راون........ 75tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-6- انواع رويكردها به قدرت
........................ 77tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-6-1- راسل و قدرت:................................. 78tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت: .......................... 79tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-6-3- گالبرايت و قدرت: ............................ 81tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-2-6-4- اتزيوني و قدرت:.............................. 83tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده ......................... 85tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-3- پژوهش‌هاي پيرامون
ارتباطات سازماني................ 85tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده
در داخل كشور:............... 85tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در
خارج از كشور:............ 89tab-stops:dotted 411.1pt >130%;font-family:"2 Yagut";mso-bidi-language:FA >2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع
قدرت ..................... 99tab-stops:dotted 411.1pt >